Contact
Logo Ons Buiten Foto madeliefjes

 

Doel bomenbeleid

Het beheer van de bomen op Ons Buiten in goede staat te brengen en te behouden. Hierbij is het natuurvriendelijk beheer en onderhoud, passend binnen het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren (het Lieveheersbeestje), het uitgangspunt.

Wanneer valt een boom onder de regels van het bomenfonds

Alle bomen in het openbaar groen vallen onder het bomenfonds.
Verder worden de bomen op de privé-tuin die, tijdens de beoordeling in 2007 of 2008, voldoen aan de volgende criteria opgenomen in het bomenfonds.
Criteria voor de bomen op de privé-tuin:

  • Een boom die hoger is dan 10 meter en een diameter heeft van minimaal 30 cm, gemeten op 130 cm hoogte vanaf de grond;
    of
  • Een boom die een diameter heeft van minimaal 50 cm, gemeten op 130 cm hoogte vanaf de grond. Een diameter van 50 cm komt overeen met een omtrek van ca. 157 cm.

Wat valt onder het onderhoud ten laste van het bomenfonds

Voor de bomen die worden onderhouden ten laste van het bomenfonds komen de kosten van het inzetten van de medewerkers van Ons Buiten en de eventueel hiermee verbonden kosten ten laste van het bomenfonds. Het afvoeren van het afval moet door de tuinder zelf worden gedaan. Uiteraard kan het bestuur of namens haar de VFC beslissen het afval af te voeren. Indien het onderhoud aan derden wordt uitbesteed, dan komen deze kosten eveneens ten laste van het bomenfonds.
Bij het verwijderen van een boom behoort het verwijderen van de kluit niet tot het onderhoud en komt derhalve niet ten laste van het bomenfonds. Indien de tuinder dit toch wil, dan komt dit voor rekening van de tuinder of de tuinder moet dit zelf (laten) verzorgen.
Ten alle tijde blijft de tuinder verantwoordelijk voor het onderhoud van alle bomen op zijn of haar tuin.
Tuinpark Ons Buiten is niet verantwoordelijk voor beschadiging aan beplanting en obstakels in de omgeving van de boom, tijdens onderhoudswerkzaamheden. De tuinder heeft de zorg dat de omgeving van de boom goed bereikbaar is en eventueel waardevolle beplanting en/of obstakels (tijdelijk) zijn verwijderd. Indien nodig moet de tuinder dit in overleg met de buren doen.

Beoordeling bomen bij overdracht

Met ingang van 2007 wordt bij een overdracht van een tuin een inventarisatierapport opgesteld van de bomen op de tuin. Er is of wordt bepaald welke bomen onder het bomenfonds vallen en voor welke bomen het onderhoud ten laste van de tuinder c.q. koper komt.
Ook wordt bepaald of er sprake is van achterstallig onderhoud. M.b.t. de bomen die ten laste van de tuinder c.q. koper komen, wordt eventueel een afspraak gemaakt dat het onderhoud, eenmalig ten laste van het bomenfonds komt. Dit is het geval als de inventarisatie nog niet eerder heeft plaatsgevonden en het bomenbeleid nog niet is vastgesteld. Bij voorkeur wordt gezorgd dat het onderhoud van de bomen is geregeld voordat het huisje op het mededelingenbord komt.
Het inventarisatierapport wordt opgenomen in het dossier van de tuin (bij de huurovereenkomst). Het bestuur en de koper moeten bij de overdracht hiervoor tekenen en de koper krijgt een exemplaar.

Overdracht

Bij een taxatie voor overdracht van een tuin wordt bepaald welke bomen ten laste van de tuinder komen en of er sprake is van achterstallig onderhoud van een boom. In dat geval wordt er een aftrek doorgevoerd. Indien een boom dermate groot is dat het onderhoud alleen door professionele derden kan worden gedaan, dan zal dit een dure aangelegenheid zijn. Indien er geen kapvergunning wordt verstrekt dan kan het zijn dat de tuin moeilijk verkoopbaar wordt, want de koper moet bij koop de onderhoudsverplichting van de verkoper overnemen. De koper moet hiervoor apart tekenen.

Uitzonderingen

Er kunnen bijzondere omstandigheden zijn waardoor de kosten van een actie m.b.t. de boom, ondanks dat de boom in het bomenfonds zit, toch niet ten laste van het bomenfonds komen. In de praktijk zal dit door het bestuur worden vastgesteld.
Dit is bijvoorbeeld het geval bij:

  • Een kapaanvraag die om esthetische redenen wordt gedaan.
  • Een verzoek tot (groot) onderhoud i.v.m. overlast van bijv. zon.
  • Indien sprake is van een afgekapte of moedwillig vernielde boom.

Het Bomenbeleid (eerste aanzet) is in de Algemene Ledenvergadering van 1 december 2007 goedgekeurd.


naar boven