Contact
Logo Ons Buiten Foto madeliefjes

Communicatie

Geef wijzigingen in adres- en contactgegevens op tijd door via ledenadministratie@ons-buiten.nl. Je ontvangt een bevestiging zodra je gegevens zijn verwerkt.

Post op Ons Buiten

De TNT post bezorgt de post in de brievenbus bij de hoofdingang van het tuinpark. Indien iemand beschikbaar is dan wordt de post bij uw huisje bezorgd, mits er een brievenbus aanwezig is. Zoniet, dan komt de post terecht in een postbak in het Verenigingsgebouw. Het is daarom zaak zo nu en dan het Verenigingsgebouw eens binnen te lopen en de post door te nemen.
Het adres voor postbezorging is:

Tuinpark Ons Buiten
Uw naam .......................................... Uw tuinnummer ........
Riekerweg 15
1066 BT Amsterdam.

Telefoon

Zie voor een overzicht van de telefoonnummers het overzicht Actuele gegevens.

Het toestel in het jubileumhuisje is uitsluitend bestemd voor de bewoners.
De telefoon in de Winkel van S(ch)inkel is uitsluitend bestemd voor contacten met leveranciers e.d.

Ons Buiten Magazine

Het blad verschijnt vier keer per jaar. Voor de leden zijn hieraan geen extra kosten verbonden.
Bestuursbesluiten, de algemene vergaderingen en mededelingen van de commissies, alsmede de komende evenementen op ons tuinpark, worden in het blad bekend gemaakt. Verder geeft het blad voorlichting over voor leden interessante onderwerpen, waaronder het natuurvriendelijk onderhouden van uw tuin. Het geeft een beeld van alles, wat zich op ons tuinpark en in het volkstuingebeuren voordeed, voordoet, of zal gaan voordoen.
Adres redactie via de bestuursbus bij het Verenigingsgebouw t.a.v. redactie Ons Buiten Kontakt. Kopij voor het Ons Buiten Magazine insturen voor de 15e van de maand. Bij voorkeur per e-mail redactie@ons-buiten.nl of via de bestuursbus bij het verenigingsgebouw ter attentie van Ons Buiten Magazine.

Internet

Tuinpark Ons Buiten beschikt over faciliteiten zodat u draadloos kunt internetten. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Op het centraal gelegen Verenigingsgebouw is een hoge antenne geplaatst die de uithoeken van ons tuinpark kunnen bereiken. Indien u met uw laptop dicht bij het Verenigingsgebouw bent kunt u het signaal zo oppikken. Mocht u verder weg van het Verenigingsgebouw zijn dan zal uw interne antenne van de laptop veelal niet toereikend zijn. U zult dan gebruik moeten maken van een sterkere antenne. Voor details verwijzen wij naar informatie in het Ons Buiten Kontakt en op onze website.

Diversen

Bibliotheek

De bibliotheek op het Vroegopplein heeft een behoorlijk uitgebreid assortiment boeken. De boeken worden gratis uitgeleend aan onze leden. Regelmatig worden nieuwe boeken aan de collectie toegevoegd.

Zie voor de openingstijden het overzicht Actuele gegevens – Openingstijden Bibliotheek.

Enkele keren per jaar wordt een boekenmarkt georganiseerd waarbij overtollige boeken tegen een kleine vergoeding te koop worden aangeboden.

Mocht u interessante boeken hebben welke u kwijt wilt, overlegt u dan met de Bibliotheek of zij geïnteres­seerd zijn.

Jubileumhuisje (overnachtinghuisje voor oud tuinders en familie van leden)

Op Ons Buiten is een huisje beschikbaar speciaal voor oud-tuinders, familieleden of kennissen van leden. Het eerste huisje werd in 1982 als jubileumgeschenk van de tuinders bij het 60 jarig bestaan van Ons Buiten aange­boden. Vandaar de naam Jubileumhuisje. In 2004 is een nieuw huisje geplaatst met een vegetatiedak en de tuin is natuurvriendelijk ingericht. Het huisje is geschikt voor minder validen.

In de periode april tot september kunnen oud-tuinders, familieleden of kennissen van leden gedurende een week in het jubileumhuisje logeren. De kosten hiervoor zijn in 2008 € 85,00 per week.

In het begin van het jaar wordt in het Ons Buiten Kontakt een inschrijfformulier geplaatst. Bij grote belang­stelling zal door middel van loting de toewijzing plaatsvinden.

Medehuurder

Als medehuurder wordt men lid van de BvV en kan men meebeslissen in de vergaderingen van de afdeling en de bond. Bovendien kunnen leden die dat willen, er zo voor zorgen dat, als zij bijvoorbeeld wegens ouderdom de tuin moeten opzeggen, hun kinderen de tuin kunnen overnemen.

Voor het medehuurderschap komen alleen in aanmerking:

Een partner met wie een lid een gemeenschappelijke huishouding voert.

Meerderjarige kinderen van leden, mits met toestemming van het lid.

Naar het heersende recht is er sprake van een ‘gemeenschappelijke huishouding’ wanneer twee personen op één en hetzelfde adres woonachtig zijn en daar leven en wonen ‘als waren zij gehuwd’.

De toelating tot het lidmaatschap van beide categorieën wordt te allen tijde beoordeeld door het afdelingsbestuur. Voor het medehuurderschap moet een nieuwe huurovereenkomst worden opgemaakt en onder­tekend worden door alle partijen.

Aan het medehuurderschap zijn kosten verbonden, deze worden op de jaarnota aan de eigenaar van de tuin in rekening gebracht.

Vakantiebewoning

Vakantiebewoning van uw tuinhuis door niet leden is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het bestuur. Deze aanvraag dient minimaal 4 weken vooraf schriftelijk te worden aangevraagd bij de secretaris van het bestuur.

Wat te doen bij problemen bijv. met uw buren

Bij het secretariaat van het bestuur komen zo nu en dan best moeilijke vragen of verzoekjes binnen. Het heeft soms te maken met overlast en de vraag wat eraan gedaan kan worden.

Bijvoorbeeld de bomen van de buren die het zonlicht niet doorlaten, beplanting die wel erg dicht bij de "erfgrens" wordt neergezet zodat de wortels binnen de kortst mogelijke tijd ook bij jou in de tuin zitten en waar je in het geheel niet blij mee bent. Of het onkruid van de buren die het wel "best" vinden omdat het groen aandoet maar jij moet ieder weekend weer aan de bak omdat onkruid verder gaat dan de grens met de buren. En wat te denken van woekeraars als bamboe die uit voorzorg niet in een plastic kuip wordt geplant.

Ook gaat het vaak over geluidsoverlast. Geluidsoverlast door kinderen, muziek of gewoon het duidelijk aanwezig zijn van de buren en/of buurtkinderen. En niet te vergeten geluidsoverlast door gebruik van accugereedschap. De ergernis neemt vooral toe wanneer het niet meer gaat om een incident maar bij herhaling plaatsvindt.

 

Als secretariaat kunnen we de vragensteller gemakkelijk antwoorden dat het volgens de statuten en reglementen van Ons Buiten en de Bond van Volkstuinders niet is toegestaan om overlast te veroorzaken. Maar daarmee is een mogelijk probleem nog niet opgelost.

Als bestuur adviseren we tuinders om rekening te houden met elkaar en met buren te overleggen. Wacht niet op een boze reactie maar vraag eens aan de buren of ze wellicht last hebben van de onderhouds­werkzaamheden, van springende kinderen op een trampoline, van beplanting die woekert of van bomen die blijkbaar tot de hemel groeien. Kortom ga met elkaar in overleg.

Wanneer er lang wordt gewacht dan wordt een ergernis irritatie en is het veel moeilijker om het probleem in goed overleg op te lossen.

 

Mocht u er samen met de buren er toch niet uitkomen en u wendt zich tot het bestuur dan zal het bestuur u als eerste vragen om het probleem te beschrijven. U dient schriftelijk op te geven welke problemen er zijn, wat heeft u er zelf aan gedaan om het op te lossen en wanneer heeft het een ander plaatsgevonden. Het mag duidelijk zijn dat het bestuur op basis van een incident niet tot actie over zal gaan. Wanneer sprake is van een structureel probleem zal het bestuur de betrokkenen uitnodigen voor overleg om tot een oplossing te komen. In praktijk blijkt dit alleen goed te werken indien alle betrokkenen bereid zijn om tot een oplossing te komen. Dit is helaas dikwijls niet het geval. De problemen zijn vaak al geëscaleerd.

In het uiterste geval en met name wanneer sprake is van een duidelijke veroorzaker dan kan het bestuur royement aanvragen van de betrokken tuinder.

Voordat het zover komt gaat er veel tijd overheen en het bestuur hoopt hun kostbare tijd hieraan niet te hoeven besteden.

 

Moraal van dit verhaal.

Houdt u rekening met uw buren en voorkom overlast.

 

 


naar boven