Contact
Logo Ons Buiten Foto madeliefjes

Het bestuur

Het bestuur van ons tuinpark bestaat uit ten minste 5 personen. De voorzitter wordt in functie gekozen op de algemene ledenvergadering. De overige functies worden onderling verdeeld. Men wordt bestuurder voor twee jaar.
Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.
Minstens éénmaal per jaar vindt er een algemene ledenvergadering plaats. Op Ons Buiten is het gebruikelijk om een algemene ledenvergadering in april te houden, waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar inclusief de financiële situatie. Ook wordt een najaarsvergadering in november of december gehouden waarin de activiteiten voor het komende jaar en de begroting worden gepresenteerd.

Taak van het bestuur

Het bestuur houdt toezicht op de naleving van de Statuten, het huishoudelijk reglement, en het supplement reglement "Ons Buiten", alsmede op de bouwvoorschriften. Het bestuur is verantwoordelijk voor het ten uitvoer leggen van besluiten, die op de algemene ledenvergadering zijn genomen.

Voorzitter

De voorzitter leidt alle vergaderingen van de tuinafdeling en houdt samen met de overige bestuurders toezicht op naleving van de regels. Daarnaast is de voorzitter belast met representatie, communicatie en bestuurlijke voorlichting.

Secretaris

De secretaris voert de correspondentie, schrijft bestuur- en ledenvergaderingen uit, verzorgt het archief, notuleert en houdt het ledenbestand up to date.

Penningmeester

De penningmeester beheert alle financiën, voert de boekhouding, maakt de begroting, de balans en verlies- en winstrekening, zorgt voor de samenstelling en verzending van de jaarnota’s en int de contributies.

Vergadering en spreekuur

Het bestuur vergadert elke 1e maandag van de maand. Elke 2e maandag van de maand is gereserveerd voor overleg met de commissie en de 3e maandag van de maand is gereserveerd voor bijzonder overleg.

Het bestuur houdt geen vast spreekuur. Indien u het bestuur wenst te spreken dan kunt u een brief in de bestuursbus bij het Verenigingsgebouw op het Vroegopplein doen of een e-mail sturen. U krijgt dan een uitnodiging van de secretaris voor een gesprek. Het bestuur verzoekt u om vooraf graag zo duidelijk mogelijk aan te geven waarover u met het bestuur wilt overleggen.


Het bestuur wordt bijgestaan door verschillende vaste medewerkers waaronder een 1e contactpersoon voor het dagelijks beheer en een gastvrouw.

Dagelijks beheer

Het dagelijks aanspreekpunt van het bestuur op het tuinpark.

Gastvrouw

De gastvrouw verzorgt de sociale kontakten onder andere door het bezoeken van zieke tuinders en is veelal vertegenwoordiger namens het bestuur bij het lief en leed op ons tuinpark.
Correspondentie bestemd voor onze gastvrouw (kennisgeving ziekte, bedankberichten, overlijdensberichten etc.) loopt via de secretaris van het bestuur.

Opzeggen van een tuin of tuinruil aanvragen

Voor het opzeggen van een tuin of het aanvragen van tuinruil zijn speciale formulieren beschikbaar. Bij deze formulieren zit een uitgebreide toelichting op de procedure. Het gebruik van deze formulieren is verplicht. De procedure start pas nadat het betreffende formulier getekend door het bestuur is ontvangen.

Ledenvergadering

Statutair is het bestuur verplicht ten minste éénmaal per jaar een ledenvergadering uit te schrijven. De algemene ledenvergadering - ook wel jaarvergadering genoemd - is een belangrijke gebeurtenis in het verenigingsleven. Op deze bijeenkomst, welke meestal eind april wordt gehouden, kunnen de leden tot uitdrukking brengen of zij het met het beleid van het bestuur gedurende het afgelopen jaar eens waren. Het bestuur overlegt eveneens op deze vergadering een balans, verlies- en winstrekening en de begroting, een verslag van de penningmeester, verslag van de secretaris en die van de commissies. Ook vindt - voor zover van toepassing - de reguliere bestuursverkiezing plaats. Ook voorstellen van het bestuur (of door de leden ingediende voorstellen) komen op een algemene ledenvergadering ter sprake.

Indien een najaarsvergadering plaatsvindt dan komen daar in ieder geval aan bod de activiteiten, de begroting en de door te berekenen bedragen jaarnota van het volgende jaar, en mogelijke voorstellen tot het wijzigen van de reglementen. Zo niet dan zijn de hier genoemde onderdelen ook agendapunten voor de algemene ledenvergadering te houden in het voorjaar. Alle aankondigingen en de schriftelijke stukken worden tijdig gepubliceerd in de maandelijkse uitgaven van het Ons Buiten Kontakt.

Kascommissie

De leden van de kascommissie worden op de Algemene ledenvergadering voor 3 jaar gekozen en bestaat uit drie leden en plaatsvervangende leden. Deze commissie controleert de boekhouding en de financiën van de penningmeester. De commissie brengt op de eerder genoemde Algemene ledenvergadering verslag uit aan de leden.
De kascommissie komt minimaal 2 keer per jaar bijeen.


naar boven