Contact
Logo Ons Buiten Foto madeliefjes

Inleiding

Het tuinpark waar u lid van bent (geworden) maakt organisatorisch deel uit van de Bond van Volkstuinders (BvV) te Amsterdam. Deze bond bezit de rechtspersoonlijkheid. De tuinafdelingen welke vallen onder deze bond (zoals onze afdeling Ons Buiten) bezitten geen rechts­persoonlijk­heid. Ons Buiten is één van de 29 tuinafdelingen. In totaal zijn zo’n 6000 l eden via de Bond in Amsterdam lid van een tuinafdeling en genieten van het volkstuinieren als hobby.

 

Toen u zich inschreef als aspirant heeft u een exemplaar ontvangen van de Statuten en reglementen van de Bond van Volkstuinders. Indien u dit nog niet heeft g edaan, dan raden wij u aan bij gelegenheid kennis te nemen van de inhoud. Op deze wijze bent u op de hoogte van de regels.

Het supplement reglement van Ons Buiten op de statuten en reglementen van de Bond van Volkstuinders is als bijlage toegevoegd. In de algemene l edenvergaderingen zijn besluiten genomen, die wellicht nog aan het supplement reglement moeten worden toegevoegd.

 

Tuinpark Ons Buiten is in 1922 opgericht en sinds 1927 gevestigd aan de Riekerweg aan de Nieuwe Meer en maakt deel uit van het Landschapspark de Oeverlanden.

Tuinpark Ons Buiten is vrij toegankelijk en beschikt over een go ede kwaliteit groenvoorziening. De afgelopen 75 jaren is op het park een uniek stuk natuur tot ontwikkeling gekomen, met een veelheid en verscheidenheid aan planten, bomen, heesters en dieren. De nieuwe inzichten op basis van natuurvriendelijk tuinieren worden ook door het tuinpark Ons Buiten toegepast.

In het voorjaar van 2000 is aan Ons Buiten het nationaal keurmerk Natuurlijk Tuinieren uitgereikt, het zgn. Lieveheersbeestje. Er zijn 3 van de maximaal 4 stippen behaald. De waarde van ons tuinpark is bevestigd doordat de toekenning al 2 maal is verlengd. Voor het laatst in 2005.

De hoge natuurwaarde blijkt ook uit de opname van Ons Buiten in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS).

Ook wat betreft het onderhoud van het tuinpark behoort Ons Buiten bij de top. Bij de Landelijke Complexen Keuring in 1999 bereikte Ons Buiten bijna 80% van de maximaal te behalen score.

Voor wat betreft de Gemeentelijke indeling valt ons tuinpark onder het Stadsdeel Slotervaart.

Het tuinseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september van elk kalenderjaar. In deze periode is het toegestaan op het tuinpark te overnachten indien aan u een zgn. “slaapvergunning” is afgegeven door onze bouwtechnische commissie.

Het begrotingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 

Toekomst verwachting - Tuinpark Ons Buiten

 

In het Structuurplan Amsterdam ‘Kiezen voor st edelijkheid’ is een duidelijke keuze gemaakt voor meer beton in de vorm van woningen, b edrijven en infrastructuur. Dit zal m ede ten kosten gaan van GROEN. Verschillende volkstuinparken in Amsterdam dreigden hiervan de dupe te zullen worden, doordat zij geheel of g edeeltelijk zouden worden verplaatst. Ook zou er sprake kunnen zijn van het transformeren van tuin­parken. Wat dit transformeren zou gaan inhouden was onduidelijk, maar op basis van de ontvangen informatie is nog ste eds de verwachting dat er bij transformatie vergaande veranderingen op tuinparken zullen worden door­gevoerd.

Voor de tuinparken grenzend aan de zuid-as van Amsterdam of in de nabije omgeving, zou dit naar verwachting gevolgen kunnen hebben. Tuinpark Ons Buiten heeft met andere volkstuinparken, de b edreigde sportparken en met steun van het stadsdeel Slotervaart met succes gestr eden voor het behoud van het tuinpark op de huidige locatie.

Begin januari 2003 heeft wethouder Stadig zijn voorgenomen plannen in het structuurplan voor de periode na 2010 ingetrokken. Het waren juist die plannen die erg b edreigend waren. Helemaal gerust met het behoud in de toekomst op de huidige locatie konden we nog niet zijn.

In februari 2003 heeft de Provinciale Staten van Noord-Holland bij de behandeling van het streekplan N-H Zuid een amendement go edgekeurd waarbij tuinpark Ons Buiten zeker de komende 20 jaren wordt behouden op de huidige locatie. Het gebi ed is uit de zogenaamde rode verst edelijkingcontouren gehaald, wat wil zeggen dat er niet gebouwd mag worden. De gemeenteraad van Amsterdam mag geen plannen ontwikkelen die strijdig zijn met de plannen van de Provinciale Staten. Naast Ons Buiten is ook tuinpark Amstelglorie en het groene landelijk gebi ed rond de historische Sloterweg (waaronder tuinpark Lissabon) behouden.

Tuinpark Ons Buiten is met het besluit eveneens opgenomen in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS). Wij zijn hiermee uiteraard erg blij omdat dit aansluit op ons beleid om de inrichting en het onder­houd van ons park op een natuurvriendelijke basis te laten plaatsvinden. In het amendement wordt de landschappelijke en ecologische waarde van Ons Buiten nadrukkelijk genoemd.

 

Uiteraard blijven wij er naar streven om ons openbaar tuinpark optimaal te onderhouden en voor een i eder zo aantrekkelijk mogelijk te maken. De natuur wordt vooral g ediend door deze blijvende aandacht.

 

In 2005 heeft de Gemeenteraad van Amsterdam de nota ‘Volkstuinen in Amsterdam’ vastgesteld. Wij (de volkstuinparken) hadden hoge verwachtingen, zeker op basis van de conceptnota, dat met deze nota de positie van volkstuinparken die modern, openbaar en hun park op een natuurvriendelijke manier onderhouden zou versterken. Helaas is dit met deze nota niet het geval.

In 2005 heeft het AVVN de brochure “Ruimte voor Volkstuinen” uitgegven, waarin dringend de aandacht wordt gevraagd voor de vaak benarde ruimtelijke positie van volkstuinparken in de verstedelijkte omgeving. Ook de Tweede Kamer vindt dat volkstuinen extra aandacht en bescherming verdienen bij een zorgvuldige ruimtelijke ordening. Bij het vaststellen van de Nota Ruimte in maart 2005 heeft de Tweede Kamer aangegeven dat gemeenten volkstuinen en volkstuincomplexen zoveel mogelijk moeten ontzien bij stedelijke herstructurering en de aanleg van nieuwe stimuleren.

 

Wij zijn blij dat de Gemeenteraad van Amsterdam bij de voorbereiding van een nieuw structuurplan, welke naar verwachting in 2010 zal worden vastgesteld, eerst gaat kijken naar waardevol groen en deze nog gaat versterken. De uitkomst is dan uitgangspunt voor het opstellen van het nieuwe structuurplan. Tuinpark Ons Buiten verwacht dat zij in de Hoofdgroenstructuur zal worden opgenomen, temeer omdat Ons Buiten deel uitmaakt van de Provinciale Ecologische HoofdStuctuur (PEHS).

Verder denken wij dat onze positie als openbaar en modern tuinpark met de hoge natuurwaarde in de nieuwe plannen gehandhaafd zal blijven op de huidige locatie.

Uiteraard blijven wij streven naar optimatisering en onze vele activiteiten voor leden en niet-leden sluiten hier goed op aan. Een goed voorbeeld hiervan is de open tuinendag TuinKunst die in 2008 voor de 3e keer op de 2e zondag van juni is gehouden. Opnieuw was dit een groot succes met veel bezoekers van buiten. Het begint inmiddels een mooie traditie te worden.


naar boven