Contact
Logo Ons Buiten Foto madeliefjes

Vaste commissies

Volgens de reglementen zijn er de volgende commissies:

 • Verfraaiingscommissie (VFC)
 • Bouwtechnische commissie (BTC)
 • Jeugd- en Ontspanningscommissie (JOC)
 • Winkel van S(ch)inkel (WvS)
 • Kantinecommissie (KTC)
 • EHBO commissie

Raadpleeg voor de samenstelling en namen het overzicht Actuele gegevens.


Op de 1e maandag van de maand vergaderen de Verfraaiingscommissie (VFC) en de Bouwtechnische commissie (BTC). U kunt bij deze commissies op de vergaderavond vanaf plus minus 20:00 uur binnenlopen als u vragen heeft. Plaats: het Verenigingsgebouw, Vroegopplein.

Verfraaiingscommissie (VFC)

 • is belast met het onderhoud en verfraaiing van het algemeen groen op het tuinpark;
 • organiseert de werkbeurten (zie Regeling werkbeurten);
 • houdt toezicht op het onderhoud van de tuinen;
 • geeft advies en voorlichting aan de leden;
 • keurt, inspecteert en taxeert tuinen;
 • waarschuwt leden bij achterstand in onderhoud van de tuin op basis van de procedure achterstallig onderhoud tuin (PAOT);
 • waarschuwt leden bij achterstand in onderhoud van grasstukjes en werkbeurten.

De leden van de VFC zijn in het bezit van een legitimatiebewijs en zijn bevoegd tuinen te betreden.

Voor de openingstijden voor de uitleen van tuingereedschap (grote groene loods op het Vroegopplein) zie bij ‘Actuele gegevens’.


Kappen van bomen
Het is verboden op eigen initiatief een boom te kappen. In voorkomende gevallen kan aan de VFC toestemming worden gevraagd om een boom te kappen. Dit op grond van de gemeentelijke kap verordening overgenomen van het stadsdeel Slotervaart en de gemeente Amsterdam. U dient hiervoor gebruik te maken van het formulier Aanvraag Kapvergunning.

Bouw Technische Commissie (BTC)

 • is belast met het toezicht op de bouw, de verbouw, het schilderen van tuinhuis, schuur en/of kas etc.;
 • geeft vergunningen af voor de bouw, de uitbreiding, of de verbouw van tuinhuis, schuur en/of kas;
 • beoordeelt aanvragen van leden voor de plaatsing van een windscherm, schuur, fietsenhok, pergola etc.;
 • taxeert tuinhuizen van leden die te kennen hebben gegeven ons tuinpark te willen verlaten of bij tuinruil;
 • is verantwoordelijk voor het onderhoud en de reparatie op (bouw)technisch gebied van de algemene eigendommen (incl. opstallen) van het tuinpark.

De leden van de BTC zijn in het bezit van een legitimatiebewijs en zijn bevoegd tuinen te betreden.

Jeugd- en Ontspanningscommissie (JOC)

- zorgt voor verantwoorde ontspanning voor de leden en hun kinderen.
De JOC wordt bijgestaan door diverse subcommissies:

 • Jeu de Boules
 • Bloemschikken
 • Klaverjassen
 • Sjoelen
 • Kinderknutselen
 • Creative activiteiten

Er worden diverse activiteiten georganiseerd zoals jeugdavonden, sportwedstrijden (voetbal, volleybal, darten), kindervissen, fancy fair, bloemschikken, schaken, schilderen, klaverjassen, bingo, kinderknutselen, jeu de boules, sjoelen, fotograferen, crea-avonden en nog veel meer.
De activiteiten kalender staat maandelijks in het Ons Buiten Kontakt.

Winkel van S(ch)inkel

 • koopt door de leden gewenste artikelen in;
 • levert artikelen zoveel mogelijk tegen kostprijs, verhoogd met een geringe marge voor onkosten, administratie en risico's.

Voor de openingstijden zie het overzicht Actuele gegevens.

Kantine commissie

De kantinecommissie is belast met het beheer van de kantine, verzorgt, tegen betaling, de verstrekking van dranken, snacks, ijs etc. Tevens verzorgt de commissie de kantinebezetting en de schoonmaak van het Verenigingsgebouw.

EHBO commissie (Eerste Hulp Bij Ongelukken)

 • draagt zorg voor de aanwezigheid op ons tuinpark van voldoende opgeleide en bekwame EHBO'ers;
 • zorgt voor opleiding en training van de EHBO'ers;
 • zorgt voor de aanwezigheid, volgens rooster, van EHBO'ers bij diverse sport activiteiten op het tuinpark die door de JOC worden georganiseerd.
 • draagt zorg voor de AED (automatische externe defibrilator).

Om te zorgen dat er EHBO’ers bij een activiteit aanwezig zijn moet er tijdig, minimaal een week van tevoren, overleg zijn geweest.

Werk- en projectgroepen

Er is op Ons Buiten sprake van verschillende werk- en projectgroepen:

 • Behoud Ons Buiten (BOB)
 • Aanpassing hoofdingang
 • Veiligheid parkeerterrein en tuinpark
 • Bomenbeheer
 • Open tuinendag inclusief Tuinkunst

Werkgroep Behoud Ons Buiten (BOB)

De werkgroep BOB ondersteunt het bestuur bij het behouden van tuinpark Ons Buiten op de huidige locatie. Hiertoe bezoeken de leden van de werkgroep bijeenkomsten, maken samenvatting van rapporten en adviseren het bestuur m.b.t. ontwikkelingsplannen van de centrale stad, stadsdelen en provincie.

Projectgroep Hoofdingang

De projectgroep Hoofdingang coördineert de aanpassingen m.b.t. de hoofdingang. In dit meerjarenplan is de renovatie van de hoofdingang betrokken, waarbij de herinrichting op een natuurvriendelijke wijze plaatsvindt.
Het is de bedoeling om het aanwezige huisje te gaan gebruiken voor Natuur, Milieu en Educatie (NME) activiteiten en om een kas te plaatsen. Realisatie zal plaatsvinden na de opstelling van een meerjarenplan.

Projectgroep Veiligheid parkeerterrein en tuinpark

De projectgroep Veiligheid parkeerterrein en tuinpark onderszoekt op welke wijze de veiligheid van het parkeerterrein en het tuinpark geoptimaliseerd kan worden.

Projectgroep Bomenbeheer

De projectgroep doet aan het bestuur voorstellen met betrekking tot de uitvoering van het bomenbeleid. Dit is mede van belang voor het behoud van de vele bijzondere bomen op ons tuinpark.

Werkgroep Open tuinendag TuinKunst

De werkgroep organiseert de jaarlijkse open tuinendag TuinKunst op de 2e zondag in juni. Tevens onderzoekt de projectgroep op welke wijze Kunst en Cultuur in brede zin is in te passen in het volkstuinieren. Waarbij een belangrijk uitgangspunt is om het openbaar tuinpark Ons Buiten voor een breder publiek interessant te maken.

 

 

 

 


naar boven