Contact
Logo Ons Buiten Foto madeliefjes

Verzekering tuinhuis

De verzekeringen van een tuinhuis zijn te verdelen in een verzekering voor brand-, storm- en glasbreukschade en een verzekering bij inbraak en vandalisme. U kunt via Ons Buiten deelnemen in de collectieve verzekeringen die door de Bond van Volkstuinders (BvV) bij AON zijn afgesloten. De AON is een beursmakelaar.


Het is voor een lid niet altijd precies duidelijk wat valt onder de verzekering voor brand-, storm- en glasbreukschade en de verzekering bij inbraak en vandalisme, daarom treft u onderstaand enige informatie hierover aan. Om het geheel enigszins leesbaar te houden en niet in de zgn. kleine lettertjes te verzanden zijn de hoofdlijnen beschreven, leest u voor de exacte polisvoorwaarden de informatie van AON, deze informatie is als bijlage in deze ‘Informatie voor leden’ opgenomen.

Verzekering voor brand-, storm- en glasbreukschade.

'BSG-verzekering'

De verzekering dekt de schade bij brand- en stormschade aan de opstal(len) en de inboedel van een tuinhuis en eventueel schuur en kas. Tevens is de glasbreuk verzekerd. Belangrijk hierbij is dat u er rekening mee moet houden dat u niet te laag verzekerd bent, omdat u dan onderverzekerd bent. Bij een eventuele schade is de uitkering bij onderverzekering aanmerkelijk lager, zie hiervoor onderstaand voorbeeld.
De bepaling van het verzekerde bedrag moet u doen op basis van de herbouwwaarde van de opstal(len) (huisje en indien aanwezig de schuur en/of kas) en de nieuwwaarde van de inboedel. D.w.z. wat zou het kosten indien u een nieuw tuinhuis zou moeten laten plaatsen van dezelfde afmetingen en kwaliteit en wat kost het vervangen van de inboedel. Op basis van deze opstelling komt u tot het te verzekeren bedrag.
De opruimingskosten (voor bijvoorbeeld afbraak, ruimen en afvoeren) hoeft u niet bij de herbouwwaarde op te tellen. Deze kosten zijn boven de verzekerde som medeverzekerd tot maximaal 10% van het verzekerde bedrag. De kosten van de schade-expert komen altijd ten laste van de maatschappij.

 

Opstallen

Bij het vaststellen van het juiste bedrag voor de Brand-, Storm- en Glasbreukverzekering (BSG-verzekering) gaat het om de waarde van de opstallen en de waarde van de inboedel.

In oktober 2005 heeft een taxatie plaatsgevonden door PD&W taxaties. De taxatie heeft specifiek betrekking op het vaststellen van de waarde van de opstallen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van een taxatie op basis van herbouwwaarde welke voldoet aan artikel 275 van het Wetboek van Koophandel dan wordt een discussie over het al of niet onderverzekerd zijn voorkomen. Het wil niet automatisch zeggen dat je voldoende verzekerd bent, want dat is alleen het geval wanneer de taxatie goed aansluit bij de werkelijkheid.

 

Aan de hand van een aantal vragen wordt een toelichting gegeven. U kunt dan veelal zelf bepalen of het genoemde bedrag voor herbouwwaarde van het taxatierapport voor u akkoord is.

Wat is een goed bedrag voor de herbouwwaarde?

Het is moeilijk om een exact antwoord op deze vraag te geven, omdat de herbouwwaarde erg sterk afhangt van het type huisje en schuur, de uitvoering, de grootte en dergelijke.

Algemeen kan worden gesteld dat het herbouwen van een ‘traditioneel’ gebouwd huisje en schuur tussen € 30.000 en € 40.000 zal kosten. Voor een zgn. ‘blokhut’ zal dit tussen € 22.000 en € 34.000 liggen. Afhankelijk van de uitvoering kunnen deze de bedragen nog afwijken (voornamelijk naar boven).

Welke rol speelt de taxatie ten behoeve van overdracht?

De taxatie voor overdracht staat helemaal los van de taxatie voor herbouwwaarde en het bepalen van het verzekerde bedrag voor opstal(len).

Het feit dat bij de tuintaxatie ten behoeve van overdracht van een veel lager bedrag wordt uitgegaan van bijna € 9.000 (prijsniveau 2008), voor een ‘kaal’ tuinhuisje van 28 m 2 en bij 100%, speelt bij hierbij geen rol.

Is een herbouwwaarde van bijv. € 25.000 dan altijd te laag?

Als je uitgaat van de herbouwwaarde waarbij alles voor je wordt gedaan dan zal € 25.000 vrijwel altijd te laag zijn.

Maar wanneer je als tuinder bij een calamiteit € 25.000 ontvangt en hiervoor een blokhut laat plaatsen en zelf het e.e.a. afbouwt, dan kom je een heel eind. Maar het uitgangspunt van de taxatie voor herbouw is niet om veel zelf te moeten doen.

Wat moet ik doen als ik de taxatie voor herbouwwaarde goed vindt?

Feitelijk niets. Het bestuur verzoekt u alleen wel om goed na te gaan of het bedrag voldoende is.

Wat moet ik doen als ik het niet met de taxatie voor herbouwwaarde eens ben?

Dan moet u schriftelijk (zie: ‘Wijzigingsformulier verzekerd bedrag’) doorgeven voor welk bedrag u de opstallen wilt verzekeren. Daarnaast is het verstandig dat u een nieuwe taxatie voor de herbouwwaarde laat maken. Indien u dit tijdig doorgeeft (voor augustus) zijn de kosten voor een nieuwe € 25,00. U dient dit bedrag tijdig over te maken op de rekening van Ons Buiten.

Zolang er geen sprake is van een nieuwe taxatie dan zal het verzekerd bedrag bestaan uit een bedrag voor herbouwwaarde volgens het taxatieformulier en het verdrag wat u wilt verhogen.

Kan ik bij herbouwwaarde nog onverzekerd zijn?

Door bij de opstallen gebruik te maken van een taxatie voor herbouwwaarde volgens artikel 275 Wetboek van Koophandel is er geen sprake meer van onverzekerd zijn voor de verzekering.

Dit moet u overigens niet verwarren met het feit of u voldoende verzekerd bent. Dit is afhankelijk van de juiste taxatie en welk type huisje bij een calamiteit vervangen moet kunnen worden.

Wat wordt bij een schade aan de opstal uitgekeerd?

Wanneer er sprake is van een total loss, er is dus feitelijk niets meer van het verzekerde object over, dan wordt de herbouwwaarde uitgekeerd.

Wanneer er sprake is van een deelschade dan zal de werkelijk geleden schade tot een maximum van de herbouwwaarde worden uitgekeerd.

Uiteraard wordt er alleen uitgekeerd wanneer de schade niet verwijtbaar is.

Wanneer moet ik een verandering in de waarde van de opstallen doorgeven?

Het is goed om minimaal jaarlijks na te gaan of het vastgestelde bedrag nog juist is. Veranderingen zijn vaak duidelijk. U hebt een huisje, schuur en/of kas geplaatst, u hebt een stuk aan het huisje aan­ge­bouwd, u hebt een douche geplaatst enz.

Zaken die te maken hebben met vervanging leiden niet tot een aanpassing van de herbouwwaarde. Het moet gaan om veranderingen waardoor de herbouwwaarde stijgt.

U kunt een wijziging alleen schriftelijk doorgeven met behulp van het ´Wijzigingsformulier verzekerd bedrag´.

INBOEDEL

Voor het vaststellen van het verzekerde bedrag voor de Brand-, storm- en glasbreukverzekering (BSG-verzekering) is naast de getaxeerde herbouwwaarde, de waarde van de inboedel nodig.

Zoals in de brief van de Bond, bij het taxatierapport, staat, wordt standaard € 4.000,00 bij de herbouwwaarde opgeteld om tot de verzekerde som voor de BSG-verzekering te komen. Dit bedrag is eigenlijk altijd te laag.

 

Omdat voor het bepalen van het bedrag voor inboedel de persoonlijke omstandigheden een grote rol spelen is het heel moeilijk om standaard bedragen voor inboedel te hanteren. Feitelijk kom je er alleen achter wat een inboedel waardis, wanneer je een lijst gaat opstellen.

Vanuit de praktijk kunnen we wel zeggen dat iemand die regelmatig in zijn huisje verblijft en zeker wanneer er wordt geslapen, de waarde van een inboedel snel € 8,000,00 tot € 10.000,00 zal bedragen.

Wat is een goed bedrag voor inboedel van een tuinhuis en schuur?

Bij het bepalen van een bedrag voor de inboedel spelen de persoonlijke omstandigheden een grote rol. Daarom is het erg lastig om hiervoor een gemiddeld bedrag te noemen. Om het voor de tuinder gemakkelijker te maken, is een overzicht gemaakt met veel goederen die in een tuinhuis en schuur voorkomen met een standaard prijs. Wanneer u dit invult dan heeft u een redelijk beeld wat uw inboedel waard is.

De waarde van de inboedel zal sterk afhangen van uw persoonlijke situatie. Kookt u op de tuin, overnacht u, met hoeveel personen bent u, enz. Hebt u zonnepanelen, een omvormer, een tv, Digitenne, een satellietschotel enz. Beschikt u over een koelkast, kookplaat en dergelijke. Ook is het belangrijk of u veel kwaliteit (tuin)gereedschap hebt.

Door het invullen van het overzicht is gebleken dat in de meeste gevallen het bedrag voor de inboedel minimaal € 8.000,00 moet bedragen. Voor tuinders die echt overnachten en met meerdere personen zijn, moet niet raar worden opgekeken wanneer het bedrag boven € 14.000,00 uitkomt. Vooral bijzondere zaken kunnen snel oplopen zoals een laptop, veel zonnepanelen en accu’s, key­board, enz.

Lijst van inboedel

Er is een lijst gemaakt waarop veel goederen staan die in een tuinhuis en schuur voorkomen met een standaard prijs. De lijst is als formulier beschikbaar en als computerbestand ( Excel spreadsheet). U kunt de lijst invullen, waarna u bij benadering een redelijk beeld heeft van wat uw inboedel waard is.

Wanneer u niet over een computer beschikt, of met Excel kunt omgaan, dan kunt u de lijst invullen en de waarde zelf uitrekenen. U kunt ook contact met het bestuur opnemen en overleggen of wij de gegevens van de lijst voor u in Excel kunnen invoeren. Of wij dit voor iedereen kunnen doen is afhankelijk van het aantal tuinders wat een beroep op ons doet. Het geniet de voorkeur wanneer u eerst probeert zelf iemand te vinden die voor u de gegevens in de computer wil invoeren.

Kan ik voor de inboedel nog onderverzekerd zijn?

Ja, u kunt onderverzekerd zijn. U bent onderverzekerd wanneer de waarde van de inboedel op het moment van het voorval (calamiteit of deelschade) hoger was dan het verzekerde bedrag voor de inboedel. Bij de afhandeling van de schade zal dit tot een lagere uitkering kunnen leiden. Het is daarom belangrijk dat u zorgt dat u een goed verzekerd bedrag opgeeft voor uw inboedel.

Wanneer moet ik een verandering van de waarde van de inboedel doorgeven?

Het is goed om minimaal jaarlijks na te gaan of het vastgestelde bedrag nog juist is. Veranderingen zijn vaak duidelijk. U sliep voorheen nooit op de tuin maar nu wel. U was alleen, maar bent nu met meerdere personen. U had nog geen zonnepanelen maar nu wel. Allemaal redenen waardoor u het bedrag voor de inboedel wellicht moet wijzigen.

U kunt een wijziging alleen schriftelijk doorgeven met behulp van het ´Wijzigingsformulier verzekerd bedrag´.

Wat wordt bij een schade aan de inboedel uitgekeerd?

De hoogte van de schade aan de inboedel moet worden aangetoond cq. aannemelijk worden gemaakt. Dit kan het beste door over een goed overzicht met recente prijzen, foto´s en aankoopbonnen te beschikken.

Wanneer er geen sprake is van onderverzekering wordt de geleden schade uitbetaald. Uiteraard tot een maximum van het verzekerde bedrag. Indien de schade hoger is bent u overigens onderverzekerd.

Het maakt feitelijk niet uit of er sprake is van total loss of van een deelschade.

Uiteraard wordt er alleen uitgekeerd wanneer de schade niet verwijtbaar is.

Bij het vaststellen van het uit te keren bedrag wordt gewerkt met de zgn. 40% clausule. Wanneer een artikel minder dan 40% van de nieuwwaarde is dan geldt de zgn. dagwaarde. Dit is vooral van toepassing op huishoudelijke apparaten, zoals koelkast en tv en op kleding. Dit zijn artikelen die slijten. In de meeste andere gevallen is de nieuwwaarde van toepassing. Er kan verder sprake zijn van bijzondere regels en uitsluitingen. Bijv. zonnepanelen zijn in een bepaalde periode niet verzekerd, fietsen zijn nooit verzekerd, enz.

Er is sprake van een eigen risico van € 50,00. Bij glasschade is geen sprake van eigen risico.

Welk bedrag wordt bij schade uitgekeerd?

De uitkering bij schade aan de opstal wordt gebaseerd op de herbouwwaarde. Bij schade aan de inbo edel wordt uitgegaan van de nieuwwaarde, behalve indien de dagwaarde minder bedraagt dan 40% van de nieuwwaarde. Onder ‘dagwaarde’ wordt verstaan de nieuwwaarde onder aftrek van een b edrag wegens waardevermindering door veroudering of slijtage.

Bij de definitieve vaststelling wordt rekening gehouden of er sprake is van onderverzekering, zie bovenstaand voorbeeld.

Overige informatie over de Brand-, storm- en glasbreukverzekering

Ben ik zelf verantwoordelijk voor het vaststellen van het verzekerde bedrag?

Ja. U bent zelf verantwoordelijk voor het bedrag waarvoor u zich wilt laten verzekeren. De taxatie voor herbouwwaarde opstallen is een hulpmiddel. Het bedrag voor inboedel moet u zelf vaststellen. Hiervoor dient de lijst, inboedel tuinhuis, als hulpmiddel.

Het bestuur kan u slechts adviseren, maar neemt geen besluit voor u.

Hoe bewijs ik mijn schade

Zeker bij deelschade is het belangrijk dat u kunt aantonen welke schade u heeft geleden. Foto´s van de opstallen en de inboedel helpen enorm bij het afhandelen van een eventuele schade. Ook aankoopbonnen kunnen worden gevraagd. Wanneer u de lijst met inboedel heeft ingevuld beschikt u al over een goede basis om een schadeafhandeling mogelijk te maken.

Zeker bij het vaststellen van de schade en uitkering van de inboedel is het belangrijk om over aankoopbonnen te beschikken.

Denkt u er wel aan dat u de foto´s en aankoopbonnen niet in uw huisje bewaard. Maakt u voor zeker­heid een kopie en bewaar dit op een veilige plek.

Wat kost de BSG-verzekering?

De premie is afhankelijk van het materiaal van uw tuinhuis. De premie voor een tuinhuis van steen is iets lager.

Prijsniveau 2008

Materiaal tuinhuis

Verzekerde som

Premie per jaar

Hout

€ 30.000

€ 56,18

Hout

€ 35.000

€ 65,54

Hout

€ 40.000

€ 74,90

Hout

€ 45.000

€ 84,26

Hout

€ 50.000

€ 93,63

Per € 10.000 verzekerde som is de premie € 18,73 per jaar.

 

Prijsniveau 2008

Materiaal tuinhuis

Verzekerde som

Premie per jaar

Steen

€ 30.000

€ 36,92

Per € 10.000 verzekerde som is de premie € 12,31 per jaar.

 

Onderverzekerd zijn bij brand- of stormschade.

Van onderverzekerd zijn bij brand- en stormschade is sprake indien uw verzekerd b edrag (voor opstal(len) en inbo edel samen) lager is dan de waardevaststelling door de expert ten tijde van het schadevoorval. Met uitzondering van het deel wat hoort bij de taxatie voor herbouwwaarde volgens artikel 275 Wetboek van Koophandel.

Voorbeeld: stel uw verzekerd b edrag is € 28.000. Er is sprake van brand- of stormschade en de expert komt tot een vaststelling van de schade van € 16.000. Hij heeft tevens het verzekerde b edrag van de opstal en inbo edel vastgesteld en wel op € 37.000. De uitkering van de vastgestelde schade à € 16.000 wordt nu € 16.000 x (€ 28.000 / € 37.000) = € 12.108 minus het eigen risico.

De kosten van de schade-expert en de eventuele opruimingskosten worden niet in een eventueel onderverzekerd zijn betrokken.

Wat is uitgesloten bij de brand- en stormdekking.

Zonnepanelen en schotelantennes zijn uitsluitend verzekerd g edurende de periode van 1 april tot 1 oktober van elk jaar. Zie voor verdere bijzonderh eden m.b.t. eventuele uitsluitingen de polis­voor­waarden.

Verzekering voor inbraak en vandalisme

De verzekering dekt de schade bij inbraak en vandalisme. Van inbraak is alleen sprake indien er sporen zijn van inbraak.

In tegenstelling tot de brand- en stormschadeverzekering kunt u bij de inbraakverzekering niet onderverzekerd zijn, dit komt omdat sprake is van een zgn. premier risque. Dit is iets anders dan te laag verzekerd zijn. De uitkering is nooit hoger dan het verzekerde b edrag.

Het is belangrijk om te kijken wat de verwachte schade per inbraak is. Die inschatting bepaald feitelijk het bedrag waarvoor u verzekerd moet zijn.

Voor welk bedrag moet ik mij voor inbraak verzekeren?

Veel zal afhangen van de feitelijke situatie. Hebt u veel artikelen die interessant zijn voor een inbreker. U moet er ook rekening mee houden dat u de gevolgschade moet meeverzekeren. Het gaat dan bij­voor­beeld om schade aan kozijnen, deuren enz. Of goederen die kapot zijn gemaakt.

In de praktijk zijn de meeste schades (ruim) onder de € 2.500,00.

Er is sprake van een minimaal te verzekeren bedrag van € 2.269,00. Ons advies is om u minimaal voor € 2.500,00 te verzekeren.

Een goed bedrag zou bijv. € 3.000,00 kunnen zijn. Uiteraard kan het voor uw eigen situatie verstandig zijn, om u voor een hoger bedrag te verzekeren.

Wat wordt bij een inbraakschade uitgekeerd?

Er moet sprake zijn van inbraaksporen, voordat er schade wordt uitgekeerd.

De hoogte van de schade bij inbraak moet worden aangetoond cq. aannemelijk worden gemaakt. De eisen zijn feitelijk gelijk als bij de inboedel van de BSG-verzekering. U kunt de waarde van de inboedel het beste aantonen wanneer u beschikt over een goed overzicht met recente prijzen, foto’s en aankoopbonnen.

Uiteraard wordt er alleen uitgekeerd wanneer de schade niet verwijtbaar is.

Er wordt uiteraard nooit meer uitbetaald dan de geleden schade met een maximum van het ver­zekerde bedrag.

Bij het vaststellen van het uit te keren bedrag wordt gewerkt met de zgn. 40% clausule. Wanneer een artikel minder dan 40% van de nieuwwaarde is dan geldt de zgn. dagwaarde. Dit is vooral van toepassing op huishoudelijke apparaten zoals koelkast en tv en op kleding. Dit zijn artikelen die slijten. In de meeste andere gevallen is de nieuwwaarde van toepassing. Er kan verder sprake zijn van bijzondere regels en uitsluitingen. Bijv. zonnepanelen zijn in een bepaalde periode niet verzekerd, fietsen zijn nooit verzekerd, enz.

Hoe moet ik een verandering in het verzekerde bedrag voor de inbraakverzekering doorgeven?

U kunt een wijziging alleen schriftelijk doorgeven met behulp van het ´Wijzigingsformulier verzekerde bedragen´.

Wat kost de inbraakverzekering? Er is een minimum verzekerd bedrag van € 2.269,00.

 

Prijsniveau 2008

Verzekerde som

Premie per jaar

€   2.269

€ 15,78

€   3.000

€ 18,32

€   5.000

€ 25,28

€   7.500

€ 33,97

€ 10.000

€ 42,67

 

Wat is uitgesloten bij de inbraak- en vandalismedekking?

Gedurende het gehele jaar is uitgesloten: geld en geldswaarde papier, sierraden, rijwielen, waaronder bromfietsen.

Uitsluitende g edurende de periode van 1 oktober tot 1 april van elk seizoen is uitgesloten: beeld- en geluidsapparatuur, waaronder foto- en filmapparatuur e.d.

De inbraak- en vandalism edekking is ten aanzien van elektrische- en accuhandgere edschap en aggregaten g edurende de periode van 1 oktober tot 1 april van elk jaar beperkt tot maximaal 10% van het voor inbraak- en vandalisme verzekerde premier risque bedrag. Zonnepanelen en schotelantennes zijn uitsluitend verzekerd gedurende de periode van 1 april tot 1 oktober van elk jaar.

Overige informatie m.b.t. verzekeringen

Hoe te handelen indien u schade heeft

Hebt u schade aan uw tuinhuis, schuur, kas of inbo edel dan is het van het grootste belang dat de schade snel hersteld wordt.

Omdat er sprake moet zijn van inbraaksporen, is het belangrijk dat u deze inbraaksporen zichtbaar laat. Neemt u bij voorkeur foto’s.

Schade melden

Indien er sprake is van schade dan moet u dit schriftelijk doorgeven. Maak hiervoor gebruik van het speciale schadeformulier. Bij inbraak moet u dit tevens melden bij het politiebureau. Bij voorkeur bij bureau Meer en Vaart. U krijgt van de politie een proces-verbaal. Een kopie van het proces-verbaal moet u bij het schadeformulier voegen.

Het schadeformulier, het proces-verbaal (indien aanwezig) en eventuele bonnen deponeert u in de bestuursbus bij het Verenigingsgebouw.

Bij een grote calamiteit is het uiteraard verstandig om direct contact met het bestuur op te nemen.

Schadereparatie

Mocht u getroffen zijn door een calamiteit of een inbraak of diefstal dan zult u in de meeste gevallen een bezoek krijgen van een schade-expert. Zorgt u ervoor dat u niet (alle) braaksporen heeft gerepareerd. Beschadigde go ederen niet vernietigen voordat de schade-expert is geweest.

Bij glasschade kunt u de reparatie laten maken door een erkende glaszetter en de schade met de originele reparatiebon indienen met het speciale schadeformulier.

Schadeafhandeling

Het schadeformulier met het proces-verbaal en de bonnen worden door Ons Buiten naar de AON doorgezonden. U ontvangt van de AON een bevestiging van de ing ediende schade. Tevens ontvangt u bericht of u bezoek krijgt van een schade-expert en of er nog nadere informatie gewenst wordt.

De verzekeraar behoudt zich het recht voor om een lager bedrag uit te keren bij het ontbreken van de bonnen.

U moet de schade aannemelijk kunnen maken. Gegevens die hierbij van belang zijn, zijn bijvoorbeeld: Aankoopnota’s, Garantiebewijzen, Foto’s, Bank- of giroafschriften van de gekochte goederen.

Nadat AON de schadeafhandeling heeft afgerond wordt een betalingsspecificatie gezonden en wordt het b edrag, minus het eigen risico, aan Ons Buiten overgemaakt. Nadat Ons Buiten het b edrag ontvangen heeft wordt het ontvangen b edrag op uw rekening overgemaakt.

Bent u verplicht om een verzekering via Ons Buiten – BvV bij AON af te sluiten?

Het is niet verplicht om u via Ons Buiten te verzekeren, u kunt zich ook elders laten verzekeren. U dient er wel rekening mee te houden dat niet i edere verzekeringsmaatschappij bekend is met de volkstuinhuizen en dit kan gevolgen hebben bij het bepalen van de premie en eventueel bij het afwikkelen van een schade.

Wijziging verzekerd bedrag

U kunt het verzekerde bedrag voor de brand-, storm- en glasbreukschade verzekering en/of de inbraak­verzekering alleen aanpassen door het invullen van het ‘Wijzigingsformulier ’. Op het formulier treft u een toelichting aan.

Voorkomen van schade

Het is moeilijk om een inbraak of diefstal te voorkomen. Laat geen kostbare spullen achter in uw tuinhuis als u weet dat u g edurende langere tijd niet aanwezig zult zijn. En zorg er in i eder geval voor dat de spullen niet in het zicht liggen.

Zeker tijdens het winterseizoen de gordijnen van uw tuinhuis open houden.

Verzekeringsvoorwaarden

Zie voor de verzekeringsvoorwaarden voor tuinhuizen met inboedels ‘Verzekeringsvoorwaarden AON’.

 

 


naar boven